ИМЕ НА КОМПАНИЈАТА:  БЕТАШПЕД доо

АДРЕСА НА КОМПАНИЈАТА:  Индустриска зона „Илинден“, ул. 36, бр. 1, 1041 Скопје, Македонија.

АДРЕСА ЗА ПОШТА:  п. факс 4, 1041Скопје

ГОДИНА НА ОСНОВАЊЕ:  1992

ИНИЦИЈАЛЕН СТАТУС:  Меѓу првите приватни шпедитерски компании во Македонија

ОСНОВАЧИ:  Г-дин Арсенија Василевски и Г-дин Владимир Василевски

МЕНАЏЕРИ:  Г-дин Владимир Василевски и Г-дин Никола Дашиќ

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР:  Индустриска зона „Илинден“, ул. 36, бр. 1, 1041 Скопје, Македонија.

Коресподентни Банки: Халкбанк / 270051471660168 ;  Про Кредит Банка / 380156895602111

ДАНОЧЕН БРОЈ:  MK 4030992190621

БРОЈ НА КОМИНТЕНТИ:  350

ТЕЛЕФОН / ФАКС:  389 (0) 2 3173 – 717; +389 (0) 2 3173 – 715; +389 (0) 2 3175 – 652

Е-MAIL:  info@betasped.com.mk