Најзначајните меѓународни комерцијални термини во трговскиот бизнис, кои се во согласност со Меѓународната стопанска комора (ICC). Тие се користат во меѓународните комерцијални трансакции.