Подолу се наведени дел од Законите во Македонското Законодавство, кои се од голема важност за компаниите во Македонија. Менаџерите во Македонските компании кои тежнеат кон успешно и организирано работење на нивните компании треба да бидат запознати со дел од законите кои се директно поврзани со нивната работа. За таа цел наведуваме дел од нив:

В.А.Т. Закон
Службен Весник на Република Македонија Бр. 44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 93/2000, 8/2001 and 21/2003

Закон за Акцизи
Службен Весник на Република Македонија Бр. 32/2001 , 50/2001, 52/2001 , 45/2002, 98/2002 and 24/2003

Закон за плакање во странство
Службен Весник на Република Македонија Бр. 34/2001; 49/2001; 103/2001, 54/2002 and 51/2003

Закон за размена
Службен Весник на Република Македонија Бр. 23/1995

Закон за тргување со компании
Службен Весник на Република Македонија Бр. 28/1996, 7/1997, 21/1998, 37/1998, 63/1998, 39/1999, 81/1999, 37/2000, 31/2001 and 50/2001

Закон за изнајмување
Службен Весник на Република Македонија Бр. 4/2002, 49/2003

Закон за Банки
Службен Весник на Република Македонија Бр. 63/2000, 103/2000, 37/2002, 51/2003

Закон за пресметки
Службен Весник на Република Македонија Бр. 42/1993, 48/1993, 6/1995, 32/1998, 39/1999, 70/2001

Закон за Концесија
Службен Весник на Република Македонија Бр. 42/1993

Договори за избегнување на двојна такса со следниве земји:
Италија, Франција, Унгарија, Бугарија, Финска, Египет, Чешка, Иран, Кина, Холандија, Романија, Полска, Шведска, Швајцарија, Тајланд, Словенија, Русија, Албанија, Данска и неколку други кои се во процес на ратификација.

Договори за деривација и взаемна заштита на инвестиции со следниве земји:
Кина, Србија, Црна Гора, Франција, Албанија, Швајцарија, Шведска, Украина, Бугарија, Тајланд, Унгарија, Иран, Белгија, и неколку други кои се во процес на ратификација.