Од голема важност е Македоските компании за транспорт да бидат информирани за нивните права и обврски во текот на нивната работа во Македонија. За таа цел издвоивме дел од патните закони.

Закон за превоз на патници
Службен Весник на Република Македонија Бр.63/1995, 29/1998

Закон за трансопрт на стоки и материи од чуствителна природа
Службен Весник на Република Македонија Бр.27/1990, 45/1990, 23/1993

Закон за јавни патишта
Службен Весник на Република Македонија Бр.26/1996, 40/1990, 96/2000, 29/2002

Закон за патно осигурување
Службен Весник на Република Македонија Бр.14/1998, 38/2002