Дел од компаниите кои ги користат транспортните услугите на Беташпед за увоз и извоз во Македонија како и за транспорт во трети земји.