Термини кои се неопходни за непречено водење и развивање на меѓународната трговија. Со нивно користење и познавање, значително се намалува можноста од недоразбирања.

Ad Valorem (According to value) – Трошоците на база на вредност на стоката

AI (All Inclusive Rates) – Во цената е вклучено

Airline – Авионски транспорт

AWB (Air waybill) – Авионски товарен лист

Awkward Cargo – Стока со нестандардни димензии. За транспорт на таква стока потребна е претходна најава и посебна дозвола од превозникот.

BAF (Bunker Adjustment Factor) – Дополнителен трошок за транспорт на стока заради зголемување на цената на горивото

BSC (or Bunker Surcharge) - Дополнителен трошок за транспорт на стока заради зголемување на цената на горивото.

BB (Break bulk) – Изразот се употребува за опис на стока која не зазема цел контејнер.

B/L (Bill of Lading) – Договор меѓу испраќачот и Бродскиот транспортер.

Booking – Резервација на простор за превоз на стоката на транспортно средство.

Bonded Warehouse – Царинско Складиште.

Box – Друг израз (сленг) за контејнер за превоз на стока.

Brokerage – Царинско-Шпедитерска услуга.

Bulk Freight – Расеан Товар.

CBM – Кубни метри.

C/O (Certificate of Origin) – Сертификат за потекло на стоката.

CFS (Container Freight Station) – Складиштен простор за утовар/истовар на збирни бродски пратки.

Charges Collect – Трошоците за транспорт ги плаќа купувачот на стоката.

Charges Prepaid - Трошоците за транспорт ги плаќа испраќачот на стоката.

CHB (Customs House Broker) – Домашен Шпедитер.

CIF (Cost Insurance and Freight) – Трошоци за осигурување и транспорт.

COD (Collect /Cash/ on Delivery) – Исплаќање на вредноста на стоката по доставување.

COFC (Container on flat car) – Контејнер за превоз на автомобили.

Connecting Carrier – Локален транспортер на контејнерот до матичниот брод, познат и како «feeder service».

Consignee – Примател на пратката.

Consolidator – Шпедитер кој ги собира пратките и ги транспортира до одредена дестинација. Трошоците за транспорт се пониски за овие корисници.

Container – Контејнер за транспорт на стока. Контејнерите можат да бидат: Воздушни, Ладници, Отворени одозгора/одстрана. Најчесто се применуваат 20,40 i 40¨¨High cube.

Containership – Брод кој го транспортира контејнерот.

Cut-Off – Последен ден за лесен утовар на стоката на транспортното средтсво.

Demurrage – Казна – лежарина, за испраќачот на стоката заради неправовремена достава на стоката до купувачот.

DAF (Delivered at Frontier) – Стоката е испорачана до граница.

DES (Delivered ex Ship) – Испорачано на брод до пристаниште.

DEQ (Delivered ex Quay) – Испорачано на пристаниште до одредишно место.

DDU (Delivered Duty Unpaid) – Испорачано до приемачот неоцаринето.

DDP (Delivered Duty Paid) - Испорачано до приемачот оцаринето.

Devanning – Процес на истовар на стоката од контејнерот.

Door to Door – Достава од врата до врата.

Duty – Царински давачки

EXW (Ex Works) – Испорачано од фабриката до превозникот.

FAS (Free Alongside Ship) – Испорачано во пристаниште надолжно до брод.

FCA (Free Carier) – Испорачано до превозникот извозно оцаринето.

FCL (Full Container Load) – Полн контејнер.

FFU (Forty Foot Equivalent Unit) - 40" Контејнер.

FF (Freight Forwarder) – Шпедитер.

FOB (Free on Board) – Испорачано на брод извозно оцаринето.

Free Time – Бесплатно складирање.

GRI – Општо зголемување на цената.

Gross Weight – Бруто тежина која ја вклучува и амбалажата.

HM – Опасен товар.

Intermodal - Multimodalni transport – Комбинација на: Бродски и патен, Бродски и железнички, Авионски и патен транспорт.

LCL (Less Than Container Load) – Збирен контејнерски транспорт. Шпедитер собита повеќе пратки во еден контејнер и ги испраќа до сестинацијата.

L/C (Letter of Credit) – Балкански акредитив.

M/T (Metric Tone) – Метрички тони.

Manifest – Документи во кој се напишани спецификациите на испратените пратки.

Net Weight – Нето тежина на стоката без амбалажа.

Nou Negotiable B/L – Копија B/L која неважи за Банкарски намени.

OBL (Original Bill of Lading) – Оригинален договор.

POD (Proof of Delivery) – Доказ за предадена пратка.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) - 20" Контејнер.

W/M (Weight or Measure) – Лежарина за простор (авионски транспорт 1 m³ =167 кг, патен транспорт 1 m³ = 330 кг, бродски транспорт 1 m³ = 1000 кг)