Полезни информации

Најзначајните меѓународни комерцијални термини во трговскиот бизнис, кои се во согласност со Меѓународната стопанска комора (ICC). Тие се користат во меѓународните комерцијални трансакции.

Македонија, со својата одлична местоположба, е сместена во југо - источниот дел на Европа, во срцето на Балканот. Површина: 25.713 км2, популација: 2.015.000 жители.

Во огромниот лавиринт на Интернетот постојат илјадници патишта кои водат до скриеното богатство. Најдете го вистинскиот - најкраткиот и најбрзиот пат кон саканата информација.

Термини кои се неопходни за непречено водење и развивање на меѓународната трговија. Со нивно користење и познавање, значително се намалува можноста од недоразбирања.