Ова се дел од законите на Македонското Законодавство, кои се од важност за Македонските и странските компании, заинтересирани во идно развивање на нивните бисниси ви Македонија. Подолу се наведени дел од важечките договори и закони кои се од голема важност за компаниите во нивните увозни и извозни активности:

Договор за слободна размена со земјите од Е.У.
Службен Весник на Република Македонија Бр. 35/2001, 39/2001

Договор за слободна размена со земјите од ЕФТА.
Службен Весник на Република Македонија Бр. 89/2001, 62/2003

Договор за слободна размена со Србија и Црна Гора
Службен Весник на Република Македонија Бр. 56/1996

Договор за слободна размена со Словенија
Службен Весник на Република Македонија Бр. 48/1996, 51/2002, 100/2002

Договор за слободна размена со Хрватска
Службен Весник на Република Македонија Бр. 28/1997, 51/2002, 100/2002

Договор за слободна размена со Бугарија
Службен Весник на Република Македонија Бр. 2883/1999, 100/2002

Договор за слободна размена со Турција
Службен Весник на Република Македонија Бр. 83/1999

Договор за слободна размена со Украина
Службен Весник на Република Македонија Бр. 53/2001

Договор за слободна размена со Романија
Службен Весник на Република Македонија Бр. 52/2003

Договор за слободна размена со Албанија
Службен Весник на Република Македонија Бр. 47/2002

Договор за слободна размена со Босна и Херцеговина
Службен Весник на Република Македонија Бр. 45/2002

Царински Закони
Службен Весник на Република Македонија Бр. 21/1998, 26/1998, 63/1998, 25/2000, 109/2000

Закони за Царинска такса
Службен Весник на Република Македонија Бр. 23/2003

Закони за Царински организации
Службен Весник на Република Македонија Бр. 46/2004

Закон за ратификација на протокол за пристап на Македонија во СТО
Службен Весник на Република Македонија Бр. 7/2003

Закон за размена
Службен Весник на Република Македонија Бр. 23/1995, 30/1995, 43/1995, 23/1999, 43/1999